Start > Szkolenia zamknięte > Komunikacja interpersonalna

Menu

Komunikacja interpersonalna

Cele szkolenia:

 • Poznanie zasad obowiązujących w komunikacji społecznej
 • Poznanie swoich mocnych i słabych stron w zakresie komunikowania się
 • Opracowanie sposobów poprawy efektywnego komunikowania się
 • Promocja asertywności w kontaktach zawodowych i prywatnych
 • Wykorzystanie umiejętności komunikacji interpersonalnej w negocjacjach z klientem, współpracownikiem, przełożonym…
 • Radzenie sobie w rozmowach z tzw. "Trudnym rozmówcą"

Uczestnicy:

 • Szkolenie przeznaczony jest dla osób, które w działalności zawodowej komunikują się zarówno z partnerami wewnętrznymi jak też zewnętrznymi.
 • Zajmują się prezentacją i wdrożeniami projektów, obsługą klientów, sprzedażą, prezentacją produktów i/lub usług.
 • Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla kadry zarządzającej średniego szczebla jak też szeregowych pracowników firmy.

Program szkolenia:

 • REGUŁY EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI
  • typy i style komunikacji
  • bariery i błędy w komunikowaniu się
  • 7 grzechów komunikacji- wizerunek firmy
  • wizerunek osobisty
  • pierwszy komunikat wysyłany do odbiorcy
  • wizerunek osobisty a wizerunek firmy
  • czynniki wpływające na nasz wizerunek
  • komunikacja słowna i pozasłowna
 • KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERBALNA
  • kultura dyskusji, wypowiedzi
  • jak reagować na gafy, wpadki, przejęzyczenia?
  • sztuka aktywnego słuchania
  • strefy odległości w kontaktach interpersonalnych
  • typy uścisków dłoni i ich znaczenie
  • znaczenie kontaktu wzrokowego w komunikacji biznesowej
  • gesty i ich znaczenie
 • ASERTYWNOŚĆ W PROCESIE KOMUNIKACJI
  • elastyczność w komunikacji z różnymi typami ludzi
  • techniki aktywnego słuchania
  • potrzeba akceptacji przez grupę a poczucie własnej wartości
  • sukces a budowanie wiary we własne możliwości
  • budowanie strategii własnego rozwoju skuteczności interpersonalnej
 • KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA JAKO ELEMENT KULTURY ORGANIZACYJNEJ – ROLA I ZASADY
  • typy kultury organizacyjnej – Handy
  • identyfikacja kultury organizacyjnej w Organizacji
  • diagnoza potrzeb komunikacyjnych
  • audyt systemu komunikacji wewnętrznej
 • UCZESTNICY PROCESU KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ
  • rola kierownictwa w kształtowaniu sieci komunikacyjnych
  • kto jest odpowiedzialny z komunikację wewnętrzną
  • rola lidera zespołu i jego narzędzia komunikacyjne
 • DYNAMIKA PROCESÓW GRUPOWYCH
  • identyfikacja ról grupowych
  • analiza własnego stylu komunikacji zachowań
  • doskonalenie umiejętności bycia efektywnym w grupie
  • jednostka w procesie grupowym
  • komunikacja jednostronna/dwustronna
 • KANAŁY KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ
  • kanały formalne i nieformalne - telefon
  • poczta elektroniczna
  • pisma i komunikacja papierowa
  • gazetki pracownicze
  • zebrania i spotkania
  • plotki i domysły
  • bariery komunikacyjne
  • feedback i sprzężenie zwrotne
  • zmiany w kulturze organizacyjnej
  • przyczyny konfliktów i typologia konfliktów
  • metody rozwiązywania konfliktów
 • JAK SKUTECZNIE POROZUMIEWAĆ SIĘ I ROZWIĄZYWAĆ TRUDNE SYTUACJE?
  • techniki wspomagające identyfikację problemów
  • przyczyny i skutki występowania sytuacji konfliktowych
  • modele sytuacji konfliktowych
  • dynamika rozwoju konfliktów
  • style i techniki rozwiązywania konfliktów
  • eliminowanie zachowań generujących konflikty
  • sposoby tworzenia pozytywnych relacji
  • umiejętność odbierania i wyrażania emocji
  • konstruktywne podejście do rozwiązywania problemów

Po tym szkoleniu:

 • Uczestnicy będą potrafili obserwować i analizować komunikaty werbalne i pozawerbalne partnera rozmowy
 • Uczestnicy będą potrafili zadawać efektywne pytania: Współpracownikom, Przełożonym, Klientom,.. diagnozując ich potrzeby bez naruszania ich godności i prawa do odmiennego zdania;
 • Uczestnicy będą potrafili aktywnie słuchać partnera rozmowy dając mu poczucie ważności i pełnego zaangażowania w rozmowie;
 • Uczestnicy będą potrafili przygotować się do trudnych rozmów przyjmując odpowiednią postawę i technikę rozmowy pomagającą w przekonywaniu innych do swoich racji, produktów, usługi itd;
 • Uczestnicy będą potrafili udzielić podwładnemu (współpracownikowi, klientowi) konstruktywnej informacji zwrotnej na temat wykonania zadania, usługi...
 • Uczestnicy będą odważniejsi i pewni siebie oraz swoich umiejętności w rozmowach z trudnym partnerem, kluczowym klientem, wymagającym przełożonym itd.
 • Uczestnicy będą potrafili efektywnie współpracować w zespołach poprzez precyzję komunikatu, umiejętność dzielenia się doświadczeniem (informacje zwrotną)
 • Uczestnicy będą potrafili unikać sytuacji konfliktowych powstałych na bazie błędnej komunikacji, niespójności przekazu werbalnego z niewerbalnym..

Trener:

 • Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Prawa i Administracji.
 • Handlowiec - zajmował się sprzedażą oraz wprowadzaniem na rynek nowych produktów farmaceutycznych ZF Unia, osiągał najlepszą skuteczność w realizowaniu celów sprzedażowych w całym zespole.
 • Manager - zarządzał sprzedażą produktów oraz budowaniu długofalowych relacji z kluczowymi klientami na powierzonym terytorium.
 • Trener/Coach - od 2008 roku, potwierdzony certyfikatami: Extended DISC, Sandler Training oraz Coaching Fundamentals Certificate.
 • Posiada bogate doświadczenie coachingu Przedstawicieli Handlowych, Kierowników Sprzedaży i działów sprzedaży w branży finansowej, IT, usługowej, farmaceutycznej, FMCG, a wszystko w oparciu o innowacyjne podejście do kontaktu z klientem.
 • Prowadzi szkolenia w działach Sprzedaży i Call Center, w tym: szkolenia w zakresie umiejętności sprzedaży, asertywności, umiejętności menadżerskich, etykiety biznesowej, sztuki negocjacji, zarządzania czasem, wystąpień publicznych i innych.
 • Aktywnie wspiera Kierowników sprzedaży m.in. w zakresie rekrutacji, zarządzania kompetencjami, planowania rozwoju pracowników, zarządzania kompetencjami, stawiania celów, zarządzania zmianą, prowadzeniem spotkań.

Elementy wliczone w cenę:

 • uczestnictwo
 • konsultacje
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • materiały szkoleniowe (skrypt, CD z materiałami szkoleniowymi, notes)
 • catering

Termin szkolenia:

 • Do ustalenia

Całkowity koszt szkolenia:

 • Do ustalenia
© Copyright CKB Sp. z o.o. All Rights Reserved.