Start > Szkolenia dofinansowane > Windykacja należności

Windykacja należności

Formularz

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest maksymalizacja efektywności podejmowanych działań windykacyjnych poprzez wskazanie uczestnikom i omówienie:

 • najistotniejszych reguł, które decydują o powodzeniu lub porażce działań windykatora i procesu windykacji
 • elementów składających się na skuteczne prowadzenie rozmów z dłużnikiem
 • zasad oceny sytuacji i profilu dłużnika a także właściwego postępowania w reakcji na działania dłużnika
 • pojęć, definicji oraz konstrukcji prawnych używanych w windykacji
 • najistotniejszych procedur sądowych wykorzystywanych w windykacji
 • praktycznych zagadnień związanych z egzekucją komorniczą
 • regulacji oraz praktycznych instytucji prawa karnego mających związek z windykacją należności
 • sposobów skutecznego zabezpieczenia należności
 • podatkowych aspektów windykacji
 • instytucji oraz możliwości działania stanowiących alternatywę dla windykacji należności albo wspomagających proces windykacji

Uczestnicy:

Szkolenie jest skierowane do pracowników, do których obowiązków należy:

 • negocjowanie spłaty należności z dłużnikami
 • telefoniczna windykacja należności
 • prowadzenie windykacji należności w postępowaniach sądowych
 • współpraca z działami prawnymi lub kancelariami
 • współpraca z organami ścigania
 • pozostałych pracowników zajmujących się windykacją należności

Korzyści dla uczestników:

 • Korzyścią dla uczestników będzie uświadomienie sobie możliwości prowadzenia oraz przećwiczenie rozmów i negocjacji windykacyjnych tak, aby nie miały one negatywnych konsekwencji na przyszłe relacje biznesowe.

Program Szkolenia:

 • Ocena sytuacji, profilu dłużnika
  • osoby fizyczne
  • przedsiębiorcy
  • poszukiwanie informacji o dłużnikach
  • solidarność dłużników i wierzycieli
  • telefoniczna windykacja należności
 • Podstawa prawna roszczenia
  • problematyka odsetek za zwłokę, sposób naliczania, przedawnienie roszczenia o odsetki
  • przedawnienie roszczeń
  • przerwanie biegu przedawnienia
  • uznanie długu
  • cesja wierzytelności
  • akcja paulińska
 • Dochodzenie roszczeń od małżonków
  • przyjęcie spadku wprost i z dobrodziejstwem inwentarza
  • odrzucenie i zrzeczenie się spadku
 • Sądowe dochodzenie roszczeń
  • rodzaje postępowań sądowych
  • sposób formułowania pism w postępowaniu i sądowym, faktura jako wezwanie do zapłaty
  • tytuł egzekucyjny i klauzula wykonalności
  • ograniczenia egzekucji
  • pozycja wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym
  • koszty postępowania
 • Zabezpieczenie wierzytelności
  • weksel i deklaracja wekslowa
  • problematyka związana z wypełnieniem weksli In blanco
  • hipoteka
  • zastaw rejestrowy
  • poręczenie
 • Pytania i wolne wnioski

Metody:

 • wykład
 • ćwiczenia
 • dyskusje i zespołowe rozwiązywanie problemów
 • symulowanie scenek

Trener:

 • Radca prawny z długoletnią praktyką
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Elementy wliczone w cenę:

 • uczestnictwo
 • konsultacje
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • materiały szkoleniowe (skrypt)
 • catering

Termin szkolenia:

 • 27-28 stycznia 2020
 • 11-12 marca 2020
Harmonogram dnia szkoleniowego
9:00 - 10:30 szkolenie
10:30 - 10:50 przerwa kawowa
10:50 - 13:00 szkolenie
13:00 - 13:30 przerwa obiadowa
13:30 - 15:00 szkolenie

Czas trwania szkolenia:

 • 2 dni

Miejsce szkolenia:

 • Sale szkoleniowe w Pabianicach.

Całkowity koszt szkolenia:

 • 995 PLN
© Copyright CKB Sp. z o.o. All Rights Reserved.