Start > Szkolenia dofinansowane > Reklama, hipnotyczny marketing i komunikacja marketingowa

Reklama, hipnotyczny marketing i komunikacja marketingowa

Formularz

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji kadry w zakresie tworzenia i kształtowania profesjonalnej relacji biznesowo - marketingowej, rozwinięcie umiejętności współpracy, przekazanie wiedzy na temat umiejętności społecznych w relacjach z klientami firmy

Uczestnicy:

 • Szkolenie adresowane jest pracowników działów sprzedaży i marketingu

Korzyści dla uczestników:

 • Nabycie umiejętności komunikowania się z klientem pod kątem skutecznego marketingu.
 • Kształtowanie asertywności oraz umiejętności współpracy.
 • Nabycie umiejętności sterowania przebiegiem rozmowy handlowej, skutecznego wywierania wpływu na innych, oraz rozpoznawania i przezwyciężania manipulacji.
 • Diagnoza predyspozycji i umiejętności społecznych.

Program Szkolenia:

 • Trening umiejętności społecznych – zajęcia warsztatowe
  • błędy w komunikowaniu się, zasady skutecznej komunikacji
  • style przezwyciężania sytuacji konfliktowych
  • warunki efektywnej współpracy z innymi
  • modyfikacja zachowań niepożądanych u siebie i u innych
  • konstruktywna krytyka
  • umiejętność aktywnego słuchania
  • diagnoza relacji interpersonalnych
 • Doskonalenie umiejętności społecznych
  • rozpoznawanie manipulacji psychologicznych i reakcja na nie
  • programowanie neuro-lingwistyczne
  • analiza transakcyjna
  • rozpoznawanie nieuświadamianych dążeń i potrzeb
  • rozwijanie inteligencji emocjonalnej i radzenie sobie ze stresem - zajęcia warsztatowe
 • Relacje interpersonalne w kontakcie z klientem
  • trafne spostrzeganie i ocena innych
  • znaczenie komunikatów niewerbalnych
  • zadawanie pytań, poznawanie sytuacji partnera
 • Strategia kooperacji i rywalizacji w kontakcie z klientem
  • rodzaje negocjacji
  • rozpoznawanie nastawienia partnera
  • kształtowanie nastawienia kooperacyjnego
  • tworzenie argumentacji zakupu
 • Manipulacje i tzw. "brudne chwyty"
  • rodzaje manipulacji
  • taktyki
  • reakcja na manipulację drugiej strony
  • aranżacja miejsca rozmów
 • Reakcja w sytuacjach trudnych i reguły zachowań asertywnych
  • reakcja na zastrzeżenia i krytykę
  • wychodzenie z sytuacji blokujących rozmowy
  • sertywne reakcje w podstawowych sytuacjach społecznych
  • nie asertywne (destrukcyjne) reakcje w podstawowych sytuacjach społecznych
  • trening zachowań asertywnych – zajęcia warsztatowe
 • Umiejętności komunikacyjno marketingowe: Podsumowanie
  • trafna ocena innych ludzi, subiektywizm oceniania innych
  • komunikowanie się w zespole i w kontakcie z klientem
  • konstruktywne przezwyciężanie sytuacji konfliktowych
  • wywieranie wpływu na innych, style wywierania wpływu

Metody:

 • Podczas zajęć wykorzystane są metody aktywizacji dynamiki grupy, analiza przypadków, moderowane dyskusje nad poszczególnymi treściami programu, stawianie pytań problemowych, gry i symulacje. Materiały szkoleniowe zawierają: kopie prezentacji przygotowanych przez trenerów, opis ćwiczeń indywidualnych i grupowych, opis studiów przypadków i inne materiały informacyjne

Trener:

 • Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Prawa i Administracji.
 • Handlowiec - zajmował się sprzedażą oraz wprowadzaniem na rynek nowych produktów farmaceutycznych ZF Unia, osiągał najlepszą skuteczność w realizowaniu celów sprzedażowych w całym zespole.
 • Manager - zarządzał sprzedażą produktów oraz budowaniu długofalowych relacji z kluczowymi klientami na powierzonym terytorium.
 • Trener/Coach - od 2008 roku, potwierdzony certyfikatami: Extended DISC, Sandler Training oraz Coaching Fundamentals Certificate.
 • Posiada bogate doświadczenie coachingu Przedstawicieli Handlowych, Kierowników Sprzedaży i działów sprzedaży w branży finansowej, IT, usługowej, farmaceutycznej, FMCG, a wszystko w oparciu o innowacyjne podejście do kontaktu z klientem.
 • Prowadzi szkolenia w działach Sprzedaży i Call Center, w tym: szkolenia w zakresie umiejętności sprzedaży, asertywności, umiejętności menadżerskich, etykiety biznesowej, sztuki negocjacji, zarządzania czasem, wystąpień publicznych i innych.
 • Aktywnie wspiera Kierowników sprzedaży m.in. w zakresie rekrutacji, zarządzania kompetencjami, planowania rozwoju pracowników, zarządzania kompetencjami, stawiania celów, zarządzania zmianą, prowadzeniem spotkań.

Elementy wliczone w cenę:

 • uczestnictwo
 • konsultacje
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • materiały szkoleniowe (skrypt)
 • catering

Termin szkolenia:

 • 7 lutego 2020
 • 21 lutego 2020
 • 10 kwietnia 2020
Harmonogram dnia szkoleniowego
9:00 - 10:30 szkolenie
10:30 - 10:50 przerwa kawowa
10:50 - 13:00 szkolenie
13:00 - 13:30 przerwa obiadowa
13:30 - 15:00 szkolenie

Czas trwania szkolenia:

 • 1 dzień

Miejsce szkolenia:

 • Sale szkoleniowe w Pabianicach.

Całkowity koszt szkolenia:

 • 448 PLN

 

© Copyright CKB Sp. z o.o. All Rights Reserved.